DENGARLAH BERITA DARI NERAKA


10366105_1066197580072492_3082556378437194116_n

T=0 … sekarang= dulu= AKAN datang = sama dalam “penglihatan” Allah … Allah Maha Melihat, Allah Maha mengetahui … >>>“mereka MENGAKU beriman kepada Allah” … padahal mereka “pengikut Thaghut” (An Nisaa:60)….>>> Mereka di cap Allah = munafik (An Nisaa:61)

﴾ An Nisaa:60 ﴿Apakah kamu tidak memperhatikan ORANG-ORANG YANG MENGAKU DIRINYA TELAH BERIMAN kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak BERHAKIM KEPADA THAGHUT, padahal MEREKA TELAH DIPERINTAH MENGINGKARI THAGHUT ITU. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.

<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
﴾ An Nisaa:47 ﴿ << peringatan Allah yang AKAN terjadi … pengubahan bentuk “menjadi KERA dan babi”
Hai orang-orang yang telah diberi Al Kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah Kami turunkan (Al Quran) yang membenarkan Kitab yang ada pada KAMU SEBELUM KAMI MENGUBAH MUKA(MU), LALU KAMI PUTARKAN KE BELAKANG ATAU KAMI KUTUKI MEREKA sebagaimana Kami telah mengutuki orang-orang (yang berbuat maksiat) pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.

ref Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: “Akan terjadi (di akhir zaman) penenggelaman bumi, hujan batu, dan PENGUBAHAN RUPA. Ada seseorang dari umat Islam (sahabat) yang bertanya, “Kapankah hal itu akan terjadi? Maka beliau menjawab, “Apabila musik dan biduanita telah merajalela dan khamer telah dianggap halal. … 1. HR. Tirmidzi (2212) Al-Fitan dari hadits ‘Imran bin Hushain, Ibnu Majah (4060) Al-Fitan dari Sahl bin Sa’d, dan Thabrani dalam Mu’jamul-Ausath. Hadits ini shahih.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Abdullah, dengan redaksi: “Menjelang terjadinya Kiamat akan terjadi PENGUBAHAN RUPA, penenggelaman bumi, dan hujan batu.”… 2. HR. Ibnu Majah (4059) dalam AI-Fitan.. Hadits ini dikuatkan oleh riwayat A’isyah yang dikeluarkan oleh Tirmidzi.

Dalam hadits lain disebutkan:
“Pasti akan terjadi pada umatku, orang-orang yang menganggap halal perzinaan, sutra, khamer, dan musik. Dan sungguh, akan ada orang-orang yang mendatangi para pembesar, mereka pergi kepada para pembesar itu sore hari dengan membawa binatang ternak mereka, kedatangan kepada mereka itu untuk suatu keperluan, lantas para pembesar itu berkata: ‘Kembalilah kalian kepada kami besok pagi.’ Lantas, Allah menimpakan adzab kepada mereka pada malam harinya, menghinakan para pembesar itu, serta mengubah sebagian lain menjadi kera dan babi hingga Hari Kiamat. … 3. HR. Bukhari secara mu’allaq

……………………………………………………….
﴾ An Nisaa:48 ﴿ <<< syirik = menyembah selain Allah … “menyembah” THAGHUT {=”mengikuti semua perintah, berHAKIM, berkawan, koalisi THAGHUT}, … thaghut = kawan syetan
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang MEMPERSEKUTUKAN ALLAH, MAKA SUNGGUH IA TELAH BERBUAT DOSA YANG BESAR.

ref >> “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan) : “SEMBAHLAH ALLAH (saja) dan jauhilah thaghut itu” (Al-Qur’an Surat Al-Nahl ayat 36)

ref >> Menurut bahasa, kata thaghut berakar dari kata thagha – yathghu – thughyan yang artinya : melampaui batas atau ukuran. Dari akar kata tersebut banyak makna lainnya seperti: bergelombang, meluap, durhaka, memberontak, zalim, sombong, congkak, bodoh, dan tirani. Thaghut sendiri sering dimaknai : setan, orang sombong, orang zalim atau tiran (penguasa zalim).
Imam al-Shadiq as berkata, “Thaghut adalah orang yang tidak menghakimi dengan benar, membuat keputusan yang menentang perintah Allah lalu perintahnya ditaati.

ref >> ﴾ An Nisaa:60 ﴿Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak BERHAKIM KEPADA THAGHUT, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.
Ref >> ﴾ An Nisaa:76 ﴿Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang DI JALAN THAGHUT, sebab itu PERANGILAH KAWAN-KAWAN SYAITAN ITU, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.

……………………………………………………………………
﴾ An Nisaa:49 ﴿ <<< koalisi kafir (negara/ kaum, sesat, dimurkai dan munafik)… HR Abu Hurairah
Apakah kamu tidak memperhatikan ORANG YANG MENGANGGAP DIRINYA BERSIH?. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun.
﴾ An Nisaa:50 ﴿ <<< Allah sudah menggolongkan mereka penDUSTA … munafik, berkoalisi dg kafir
Perhatikanlah, betapakah mereka mengada-adakan DUSTA TERHADAP ALLAH? Dan cukuplah PERBUATAN ITU MENJADI DOSA YANG NYATA (bagi mereka).

ref >> ……… >>>>> Tanda dekatnya KIAMAT <<<<<< ………..
“Tidak akan tegak HARI KIAMAT hingga terjadi peperangan antara DUA KELOMPOK BESAR. Korban besar terjadi di antara keduanya. Kedua kelompok itu memiliki SERUAN YANG SAMA.” (HR. al-Bukhari, “Kitab al-Fitan” 13/88 no. 6588, Fathul Bari, Muslim 18/13 “Kitab al-Fitan wa Asyrathus Sa’ah” dari sahabat Abu Hurairah)

ref >> Dari Abu Hurairahradhiyallahu ‘anhu:
“Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga DUA KELOMPOK BESAR saling berperang dan banyak terbunuh di antara dua kelompok tersebut, yang SERUAN MEREKA ADALAH SATU. Dan hingga dibangkitkannya para Dajjal lagi pendusta hampir 30 orang, semuanya mengaku bahwa dirinya Rasulullah, dicabutnya ilmu, banyak terjadi gempa, zaman berdekatan, fitnah menjadi muncul, banyak terjadi pembunuhan, berlimpah ruahnya harta di tengah kalian sehingga para pemilik harta bingung terhadap orang yang akan menerima shadaqahnya. Sampai dia berusaha menawarkannya kepada seseorang namun orang tersebut berkata: ‘Saya tidak membutuhkannya’; orang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ketika seseorang lewat pada sebuah kuburan dia berkata:‘Aduhai jika saya berada di sana’; terbitnya matahari dari sebelah barat dan apabila terbit dari sebelah barat di saat orang-orang melihatnya, mereka beriman seluruhnya (maka itulah waktu yang tidak bermanfaat keimanan bagi setiap orang yang sebelumnya dia tidak beriman atau dia tidak berbuat kebaikan dengan keimanannya).”
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu dalam dua tempat (no. 3340 dalam Kitabul Manaqib dan no. 6588 dalam Kitab Al-Fitan) dan Muslim rahimahullahu dalam dua tempat (no. 8 dalam Muqaddimah dan no. 5205 dalam Kitab Al-Fitan Wa Asyrathis Sa’ah)

ref >>>> HR Abu Hurairah “…Pada dekade-dekade hijriah setelah 1400 tahun hijriah hitunglah dekade itu dua {1420) dan tiga {1430} ………, akan muncul Al Mahdi,ia memerangi seluruh dunia,bersatu padu memeranginya orang-orang yg tersesat{= Nasrani), orang2 yg dimurkai {=Yahudi) serta orang-orang yg keterlaluan keMUNAFIKannya di negeri Isra’ Mi’raj {=SYIAH dan negara-negara munafik } di dekat Gunung Magedon.Akan keluar menghadapinya RATU DUNIA dan tipu muslihat,pezina namanya —–AMIRIKA—— {=America}. Ia MERAYU DUNIA pada hari itu dalam KESESATAN DAN KEKAFIRAN. Yahudi dunia ketika itu berada di puncak ketinggian,menguasai AL QUDS dan KOTA SUCI (2014).
SELURUH NEGERI datang dari LAUT,DAN UDARA {= sudah terjadi = 2014 = KOALISI kafir, munafik, fasik} kecuali negeri-negeri salju yg sangat dingin dan negeri-negeri panas yg sangat panas. Al Mahdi melihat bahwa seluruh dunia sedang membuat tipu muslihat jahat terhadapnya dan meyakini bahwa Allah bisa membuat tipu muslihat yg lebih lihai. Ia yakin bahwa seluruh alam adalah pohon baginya,akan dikuasainya sejak ranting hingga akarnya….., MAKA Allah MELEMPARI mereka dg anak panah yg paling dasyat,yg membakar bumi,laut dan langit mereka. Langitpun menurunkan hujan yg buruk dan seluruh penduduk bumi mengutuk semua orang kafir di bumi dan Allah mengizinkan hilangnya semua kekufuran”
…………………………………………………………

﴾ An Nisaa:51 ﴿<<< kaum pendusta … berkoalisi dg kafir … menganggap JALAN/manhaj mereka yang BENAR …kata pendusta kepada koalisi KAFIR
Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan MENGATAKAN KEPADA ORANG-ORANG KAFIR, bahwa mereka itu LEBIH BENAR JALANNYA dari orang-orang yang beriman.
………………………………………………..
﴾ An Nisaa:52 ﴿ << dimasukkan Allah sebagai = golongan TERKUTUK
Mereka itulah orang yang DIKUTUKI ALLAH. Barangsiapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya.
﴾ An Nisaa:53 ﴿ <<< krn punya kuasa dan posisi sbg RAJA (PARA new Karun) … tidak memberi sedikitpun HARTAnya kepada “orang-orang beriman”
Ataukah ada bagi mereka bahagian dari KERAJAAN (kekuasaan)? Kendatipun ada, mereka TIDAK AKAN MEMBERIKAN SEDIKITPUN (KEBAJIKAN) KEPADA MANUSIA.
…………………………………
﴾ An Nisaa:54 ﴿
ataukah mereka DENGKI KEPADA MANUSIA (Muhammad/… kaum Muhammad … kaum/orang beriman sekarang yang MENGIKUTI jalan Muhammad “berperang dg kaum kafir dan koalisinya”) lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
﴾ An Nisaa:55 ﴿ <<< sudah terlihat mata … diperlihatkan API JAHANAM ….
Maka di antara mereka (orang-orang yang dengki itu), ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi (manusia) dari beriman kepadanya. Dan cukuplah (bagi mereka) JAHANNAM YANG MENYALA-NYALA APINYA.
﴾ An Nisaa:56 ﴿
Sesungguhnya orang-orang yang KAFIR KEPADA AYAT-AYAT KAMI {= kaum kafir, kaum munafik, kaum fasik, penyembah Thaghut}, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali KULIT MEREKA HANGUS, Kami GANTI KULIT MEREKA dengan kulit yang lain, SUPAYA MEREKA MERASAKAN AZAB. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

﴾ An Nisaa:57 ﴿
Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.
﴾ An Nisaa:58 ﴿
Sesungguhnya ALLAH MENYURUH KAMU MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA YANG BERHAK MENERIMANYA, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
﴾ An Nisaa:59 ﴿
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
﴾ An Nisaa:60 ﴿
Apakah kamu tidak memperhatikan ORANG-ORANG YANG MENGAKU DIRINYA TELAH BERIMAN kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal MEREKA TELAH DIPERINTAH MENGINGKARI THAGHUT ITU. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.
﴾ An Nisaa:61 ﴿
Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat ORANG-ORANG MUNAFIK menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.
﴾ An Nisaa:62 ﴿
Maka bagaimanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) DITIMPA SESUATU MUSIBAH disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s